NATURAL NINE TIE
News Disco Gigs Bio Store Contact
Vocal : Aiki Kikuchi / Guitar : Shigeru Ishitani / Drums : Yasuhiro Sakashita / Bass : Yoshimasa Hayashi / Guitar : Noboru Ishitani